Aktualizováno dne 6. 1. 2023

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují podmínky a upravují práva a povinnosti mezi podnikající fyzickou osobou Rostislavem Kopeckým, IČO: 75236923, místem podnikání Pražská 727, 259 01 Votice (dále jen „poskytovatel“) a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „uživatel“), vznikajícími v souvislosti s nabídkou elektronických knih, exkluzivního obsahu nebo virtuálního předplatného a se souvisejícími službami poskytovanými poskytovatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na internetové adrese flyrosta.com (dále jen „webové stránky“).

1.2.  Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy uživatel je spotřebitelem, tj. každý člověk splňující definiční znaky spotřebitele dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Vztahy zvlášť neupravené obchodními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, a dále též zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

1.3.  Obchodní podmínky se dále vztahují na případy, kdy uživatel není spotřebitelem, tj. každá jiná osoba, zejména osoba splňující definiční znaky podnikatele dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s výlukou aplikace zejména ustanovení občanského zákoníku a jiných právních předpisů chránících postavení spotřebitele, a dále se řídí též zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

1.4  Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

2. INFORMACE O ZBOŽÍ

2.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru, nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží a prodávající není povinen  uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách, popřípadě v eurech. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů dle následujícího odstavce 2.3. níže). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Pro objednání zboží kupující nejprve vybere zboží, které chce koupit a kliknutím na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ jej do košíku vloží. Následně vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího, který obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním a zaplacením zboží, kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a odkaz na tyto obchodní podmínky (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupujícímu je dále umožněno seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

3.3.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, Kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ kupující zároveň vyslovuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, úplné, pravdivé a aktuální.

3.4.  Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, kterým kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a vyslovení souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami.

3.5.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky elektronickou poštou potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct (15) dnů.

3.8.  Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena, tj. smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3. 10.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, a to k okamžiku doručení akceptace prodávajícímu

3.12.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby a prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky či poplatky.

3.13.  Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných chráněných označení, ochranných známek, obchodních názvů či označení, obchodní firmy, log, a jiných práv duševního vlastnictví, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.  Kupní cenu (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně online platbou kartou prostřednictvím platebního systémubezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány (uživatel postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb, poskytovatelem této platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 1330617016/3030, vedený u Air Bank
 • bezhotovostně online bankovním převodem na účet prodávajícího.

4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.  V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do (7)dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě online platby kartou či online bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná okamžitě.

4.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Zboží, které je skladem, prodávající expeduje zpravidla během (10) pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pracovním dnem se rozumí všechny dny s výjimkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

4.9.  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

LHŮTA:

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

   • dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
   • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

FORMA:

5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný zákonem stanovený případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

5.4.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 6.2 těchto obchodních podmínek, kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené či jakkoli neznehodnocené. Odstoupí-li kupující platně od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

VRÁCENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ:

5.5.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu peněžní prostředky již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.  Vrátí-li kupující zboží poškozené či jakkoli znehodnocené, má prodávající nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že poskytnutý dárek nebude kupujícím vrácen zpět prodávajícímu, bude takové nevrácení považováno za bezdůvodné obohacení kupujícího a nebude-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení (dárku) dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

5.9.  Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. REKLAMACE (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

ROZSAH PRÁV Z VAD:

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. U dárků, které prodávající bezplatně poskytl kupujícímu v rámci kupní smlouvy na jiné zboží, nelze nad rámec zákona uplatnit odpovědnost za vady, za škodu či záruku.

7.4.  Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

LHŮTA:

7.5.  Kupující je povinen vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců od převzetí zboží, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

7.6.  U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

7.7.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

ZPŮSOB:

7.8.  Kupující vytýká vady a uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese jeho sídla. Pro urychlení reklamace je rovněž možné kontaktovat prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu prodávající: obchod@flyrosta.com (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).

7.9.  Kupující je povinen:

   • uvést jméno a příjmení kupujícího, adresu, na kterou bylo zboží doručeno, telefonní číslo a e-mailovou adresu kupujícího
   • popsat zakoupené zboží;
   • důkladně popsat vadu zboží a jak se vada projevuje;
   • uvést, kdy se vada projevila;
   • prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího – uvést číslo objednávky zboží, číslo daňového dokladu – faktury a kopii daňového dokladu – faktury;
   • uvést datum převzetí zboží.

7.10.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.11.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:

7.12.  Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

 

PRÁVA Z VAD:

   • Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
   • Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

8.1.   V případě, dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8.2.  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3.  Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.3.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.  Vyplněním objednávky dává uživatel poskytovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10.2.  Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s poskytnutím těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. Uživatel, který je právnickou osobou a/nebo fyzickou osobou podnikající, souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle předchozí věty je nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

10.3.  Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány poskytovatelem za účelem uzavření a realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, jakož i pro archivní účely poskytovatele o provedených nákupech, dále pro účely poskytování případných slev a jiných výhod pro zákazníky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

10.4.  Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že je povinen osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5.  Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

10.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.  Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.8.  Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho zařízení. V případě, že nákup na webových stránkách je možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies zařízení uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, s výjimkou reklamací a stížností, které mohou být zasílány rovněž na elektronickou adresu prodávajícího. Oznámení dle předchozí věty se prodávajícímu doručují na adresu sídla, kupujícímu pak na adresu bydliště, příp. jinou adresu, kterou kupující prodávajícímu písemně oznámil. Oznámení se a považují se za doručená okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, aniž by adresát druhou stranu o změně adresy předem písemně informoval.

11.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, a na elektronickou adresu prodávajícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných, neúčinných, zdánlivých nebo nevymahatelných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému, zdánlivému nebo nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí či nevymahatelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Změny a dodatky ke kupní smlouvě či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.  Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

12.5.  Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

12.6.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Příloha: FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poskytovatelem platební brány je:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267